I Beddi musicanti di Sicilia - Giufà Lyrics | FAST DOWNLOAD

Giufà

Sintiti chi fu, sintiti chi fa,
Giufà n`ha fattu, ni fici e ni fa.
‘Na vota so matri jennu a la missaCi dissi: "Si nesci, tiriti a porta".
Allura sapiti Giufà nzoccu fa?
Scippa la porta je ci la porta.
Pigghiava la vita cu l`alligrizza,
Cummina, cummina, c`appoi s`addrizza.
Certu pruvò quarchi vota amarizza,
Ma di ‘i so` occhi mai niscìu ‘na stizza.
Sintiti Giufà chi spirtizzi chi fa.
`Na vota virennu la luna nta `n puzzu,
Va ppi pigghialla cu corda e `nquatazzu.
Forti tirò e la corda spizzò,
Cascannu n`arreri o so postu la luna turnò.
‘Na vota so matri, sintenza ditta,
Ci dissi "Ppi cena du ciciri jetta".
Leggia a quadara turnannu truvò,
Unu s`è prontu, l`autru ppi sali tastò.
Mmè, mmè, mmè,
Tutti li pecuri fannu mmè
Crapi, scecchi, saggi,
Latri, chiova, ova e re.
Spingula, spingula maestrina,
Maestrina e ‘na regina
‘na regina, ‘na spagnola,
Tiritituppiti e nesci fora.
Fora quaranta lu munnu canta,
Canta lu jaddu e si la vanta,
Affacciatu a la finestra,
Tri palummi a la so destra.
Jaddu jaddina Palermu e Missina,
Jaddu jadduzzu Catania e Milazzu,
Jaddu jaddittu Ragusa e Maletto,
Guardate Giufà cosa dice che ha detto.

Date Added: 2018-11-08
Comments
0 (1 votes)
Newest Lyrics