Matoub Lounès - Amgazi (Communion avec la Patrie) Lyrics | FAST DOWNLOAD

Amgazi (Communion avec la Patrie)

Tamurt :
I-nnek ig ɣunfa iẓeṛ-iw
D-ac ay d-asfel-iw
Anda yella dwa ḥellu

Xas lḥir yezdeɣ ul-iw
Kkawen ifadden-iw
Mi ẓṛiɣ lğedra trekku
D tiktiwin bb-arraw-iw
Ayen yerwin alleɣ-iw
Yal yiwen akken l-ay fetu

Agrawliw :
D tiktiwin bb-arraw-im
Im yerwin alleɣ-im
Yal yiwen akken l-ay fetu

Yal yiwen aken l-ay fetu
Lbaḥṛ uɣuṛṛu
N kecm-it wis m-aɣ yeḍleq

Ḍḍlan i-tmurt daɛwesu
At neggi la tettru
M-it ẓra ungif d-amsewweq

Mačči s qelhu w-ellahu
Is ara teḥru
S leqraya s tegmatt d lḥeq

Mačči s qelhu w-ellahu
Is ara teḥru
S leqraya s tegmatt d lḥeq

W-is tqsa-ɣ ad yinni kfan
Nfan neɣ fnan
W-igad itt magaren lmmut

W-id dd-iğğa ṭṛad iɛeddan
Ẓẓay-it ṛwan
Kan deg merga n-tefsut

Di lğefna abruy ur teğğan
S-umazruy glan
Ɣer lkaf zuɣren tammurt

Wis ma d tallit ig bedlen
Neɣ d-nukni ig ɛewjen
Iwɛeṛ leḥsab i-itifin
Ay a mesbaṭli iṛuḥen
Add yeğğ i-wweṭṭen
D tfrurrux-en d tilkin

Ay uggadeɣ d w-igad d tismundlen
Ar-ad yeɣalen
Yids-en an berrez lesnin

Tamurt :
D w-igad kken ye-smunddelen
Ass-id yuɣallen
Yid-sen ad berzzem lesnin

Iw grawliw akken tḥemmlem
Ekkert ad tnadi-m lateṛ-is
Ama mazalt am zik yeḥḍem
Tanaṣlit tuzzel deg idamen-is
Steqsit ad tin tesneɛdem
Aɛdaw yuẓed di tikli-s
Am-ikken id iğaweb ad twehmem ad twehmem
Yal wa ad yesikked aṛfiq-is

Am-ikken id iğaweb ad twehmem
Yal wa ad yesikked aṛfiq-is

Nqesed-ik id ad aɣ temmleḍ
Amek aka ay teddunt temsal

Agrawliw :
Luḍḍa agi iseg id kkam
Sneɣ-tt ass mi d-asawen
Iɛdawen agi d-snulfa-m
Yid-sen i neḥafen ifadden
Ammek ara y-iṛṛefṛef leɛlam
Ma uggint at qadṛent w-allen
Amk ara y-ibnin w-exxam
Ma mecbbal-en iɛegalen

Ẓṛiɣ leqṛaya teɣṛam
Teɣṛam arkkel tilufa
Teɣṛam tent ur set ḥulfa-m
Fell-awen ur ɛeddant ara
Ass ma kwnid qesden laɛwam
S cutteḥ bb-ayen akk n-sɛedda
As tinni-m ziɣ d-asemmam
Useqi nni n tegrawla

Zemreɣ am kunwi ad iliɣ
Ass m-akken leggaɣ zman
Ad sisseɣ ayen akk nwiɣ
Tagara ugadeɣ ilefḍan
Ḥettmeɣ di lebɣi ayen bɣiɣ
Bɣiɣ ṣef imeɣban
Xas aka di tesga kfiɣ
Ur ndimmeɣ deg ayen iḍṛan

Nadi-t aẓaṛ n-teɛdawt
Lamer ad ban ger-awen
Afet-ett uqbel akken ifat
Lḥal ur yelli yidwen
Ma tewwet ikken akk tmager
Aret iffeẓ am izamaren
W-iwen inna-n d-acu d tafat
Inet-as d-iɣallen dduklen

D nnuba-w akun esteqsiɣ
Ğawebt iyid ay atma
Ḥercaw webrid id bbiɣ
Xas ass-a semṛeɣ di tesga
Inet iyi isem amaziɣ
Ma d tililli s-tegrqwla
Nneɣ aken d tmeyizeɣ ttwaliɣ
S akkarsi teɣṣeb tazla

Imdanen
Nem yi-steqsa nemsefham
Nefhem d-ac ara nqabel
Tiɣṛi nneɣ ad tefeɣ si ṭlam
Yal amdan ard-as issel

Y alala lala
Ass amynut n-saram
Yalala lala
Andeht-as ad iɣiwel
Yalala lala
Yis nneɣ ig icbeḥ leɛlam
Yalala lala
D nukni id tarwa laṣṣel

A tiɣri nneɣ dhen tudrin
Smekti-tent ɣef iḍelli
Mi seṛɣayen tizemrin
Mi sengaren leḥwaṛi

Yalala lala
Azend ṣebṛ i-tlawin
Yalala lala
D tilmeẓyin ğlent d tirnni
Yalala lala
Ad rent s-taɣṛatin
Yalala lala
An ṛṛeẓ asalu n-tuggdi

Aḍṛef yellan d-asuki
At n-garrez ad yefk lqweḍ
Tiɣṛi nneɣ d tiɣṛi tdukli
Ɣer-lmaṛɣub ar-d-at nawweḍ

Yalala lala
Xas yakan akk nemserwwi
Yalala lala
Di leɣlaḍ ur tenneḍ
Yalala lala
Nluẓẓ neɣ nedda ḥafi
Yalala lala
Di tegmatt ur nṛekkeḍ

Date Added: 2017-08-25
Comments
0 (1 votes)
Artist Information
Newest Lyrics